Utylizacja opakowań

Z różnych statystyk wynika, że na jednego mieszkańca rocznie przypada ponad 260 kg odpadów opakowaniowych. Abyśmy nie utonęli w śmieciach, konieczna jest ich właściwa segregacja, a także utylizacja opakowań i – jeśli to możliwe – proces recyklingu. Zakład Robót Sanitarnych SANATOR-BIS z siedzibą w Zgierzu koło Łodzi prowadzi usługi z zakresu utylizacji różnego typu odpadów, w tym opakowaniowych.

Odpady opakowaniowe i ich rodzaje

Odpadami opakowaniowymi nazywamy wszystkie te (w tym opakowania wielokrotnego, czyli co najmniej dwukrotnego zastosowania), które zostały wycofane z ponownego użytku, z wyłączeniem odpadów, które powstają w procesie produkcji. Kwestie regulujące ich gospodarowanie znajdują się w:

  • Ustawie z dnia 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  • Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska do wyżej wymienionych ustaw.

Odpady opakowaniowe możemy podzielić na kilka grup. Pierwszą stanowią metalowe beczki, puszki i pojemniki. Zawierają one pozostałości substancji niebezpiecznych lub są nimi zanieczyszczone, w związku z czym powinny być poddawane unieszkodliwieniu lub złomowaniu i recyklingowi. Drugą grupę tworzą tworzywa sztuczne (pojemniki, butelki plastikowe). Kolejne to opakowania papierowe i tekturowe, opakowania drewniane i foliowe, a także pojemniki ciśnieniowe, opakowania wielomateriałowe, szklane, tekstylia, z blachy stalowej lub aluminium. Ocenia się, że w miastach zużywa się najwięcej opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych.

Sposoby gospodarowania

Najkorzystniejsze jest oczywiście odzyskiwanie odpadów. Może się ono odbywać na różne sposoby, a o samej możliwości poddania opakowania recyklingu decydują jego właściwości (konstrukcja, materiały wchodzące w jego skład oraz zastosowane zamknięcia). Jednym ze sposobów odzyskiwania jest poddanie opakowań spalaniu z odzyskiem energii. Dotyczy to opakowań nie zawierających domieszek substancji szkodliwych i charakteryzujących się duża wartością opałową. Opakowania zabrudzone substancjami, które trudno usunąć powinny być utylizowane w specjalnych spalarniach. Drugim sposobem odzyskiwania jest wtórne przetworzenie opakowania w procesie recyklingu, zgodnie z ustawą. Inną metodą jest kompostowanie opakowań wykonanych z materiałów biodegradowalnych.

Należy wspomnieć o niebezpiecznych odpadach opakowaniowych, które powstają zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przedsiębiorstwach. O ile mieszkańcy miast, osoby prywatne mają obowiązek samodzielnej realizacji obowiązku unieszkodliwienia takich odpadów, to firmy są zobowiązane do tego, by przekazywać odpady uprawnionym do tego odbiorcom. SANATOR-BIS gwarantuje szybkie i kompleksowe usługi z tego zakresu, z zachowaniem wszystkich wymogów prawnych.